Ấn Phẩm 111, Nhà Điều Hành Các Sự Kiện Chợ Trời, Chợ Đường Phố Hoặc Sự Kiện Đặc Biệt

Tháng 7 năm 2022

Nhà Điều Hành

Nếu quý vị điều hành một sự kiện chợ trời, chợ đường phố (swap meet, flea market) hoặc sự kiện đặc biệt ở California, luật pháp tiểu bang yêu cầu quý vị phải lưu giữ hồ sơ bằng văn bản về tất cả những người bán hàng tại các sự kiện của quý vị. Quý vị không được cho người bán hàng thuê mặt bằng trừ khi họ cung cấp cho quý vị các chứng từ được mô tả trong ấn phẩm này.

Sự kiện chợ trời, chợ đường phố hoặc sự kiện đặc biệt là gì?

Sự kiện chợ trời, chợ đường phố hoặc sự kiện đặc biệt là bất kỳ sự kiện nào mà:

 • Hai hoặc nhiều người hoặc doanh nghiệp (cơ sở kinh doanh) chào bán hoặc trao đổi hàng hóa, và
 • Những người bán hàng tiềm năng phải trả phí thuê mặt bằng hoặc người mua hàng tiềm năng phải trả phí vào cửa/vào cổng.

Thông tin bắt buộc về người bán hàng mà quý vị phải có

Yêu cầu về thông tin phụ thuộc vào tình trạng của người bán hàng.

Quý vị phải ghi lại một số thông tin nhất định về tất cả những người bán hàng đang hoạt động tại cơ sở mà quý vị sở hữu hoặc kiểm soát.

Biểu mẫu thuận tiện ghi thông tin bắt buộc về người bán hàng

Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu CDTFA-410-D, Chứng Nhận Sự Kiện Chợ Trời, Chợ Đường Phố Hoặc Sự Kiện Đặc Biệt, để lấy thông tin bắt buộc từ người bán hàng của mình. Biểu mẫu này cũng được cung cấp nếu quý vị gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (CRS:711).

Nếu quý vị chọn không sử dụng biểu mẫu, điều quan trọng là quý vị vẫn lấy được tất cả thông tin bắt buộc về người bán bằng văn bản.

Thông tin bắt buộc về người bán hàng bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp của người bán hàng
 • Địa chỉ thư tín
 • Số điện thoại
 • Số giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước (ID) do tiểu bang cấp và tên của tiểu bang cấp
 • Mô tả mặt hàng được bán hoặc trưng bày
 • Số giấy phép bán hàng

Nếu không cần phải có giấy phép bán hàng, thì người bán hàng phải cung cấp lý do như:

 • Giao dịch bán sản phẩm bán lẻ của tôi không phải chịu thuế
 • Giao dịch bán hàng của tôi là giao dịch bán hàng không thường xuyên được miễn thuế
 • Tôi bán hàng thay mặt cho một nhà bán lẻ thuộc mục 6015
 • Tôi là một nhà cung cấp lưu động hội đủ điều kiện

Mặc dù không bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyên quý vị nên lấy một bản sao giấy phép bán hàng để lưu vào hồ sơ của mình. Điều quan trọng là phải giữ lại các bản sao tài liệu xác minh người bán hàng trong ít nhất bốn năm.

CDTFA xác minh tình trạng giấy phép bán hàng

Quý vị không được cho người bán hàng thuê mặt bằng cho đến khi quý vị xác minh được rằng họ có giấy phép bán hàng hợp lệ, trừ khi họ không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng như được quy định tại mục trước.

Nếu chúng tôi gửi cho quý vị yêu cầu cung cấp thông tin về người bán hàng đã tiến hành các hoạt động tại cơ sở của quý vị, quý vị phải cung cấp thông tin này hoặc bản sao tài liệu xác minh từng người bán hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi có yêu cầu bằng văn bản. Chúng tôi sẽ xác minh thông tin mà quý vị cung cấp và cho quý vị biết nếu có bất kỳ người bán hàng nào tại sự kiện của quý vị trình bày không chính xác về tình trạng giấy phép bán hàng của mình hay không.

Xác minh giấy phép bán hàng

Có hai cách để xác minh xem khách hàng có giấy phép bán hàng hợp lệ hay không:

 • Chọn tính năng Xác Minh Giấy Phép, Chứng Nhận Cấp Phép Hoặc Tài Khoản. Người bán hàng cũng có thể sử dụng tính năng này để xác minh giấy phép, chứng nhận cấp phép hoặc tài khoản hợp lệ cho các chương trình khác mà chúng tôi quản lý.
 • Người bán hàng cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn phí tự động của CDTFA theo số 1-888-225-5263, hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Người bán hàng sẽ cần số giấy phép bán hàng mà họ muốn xác minh.

CDTFA đến kiểm tra cơ sở

Đại diện của chúng tôi định kỳ đến kiểm tra các sự kiện bán hàng để xác minh xem nhà điều hành có tuân thủ các yêu cầu pháp lý khi điều hành một sự kiện chợ trời, chợ đường phố hoặc sự kiện đặc biệt hay không. Đại diện của chúng tôi cũng có thể kiểm tra xem những người bán hàng thực hiện giao dịch bán hàng chịu thuế có xuất trình được giấy phép bán hàng của họ theo yêu cầu của luật pháp hay không.

Tại mỗi lần đến kiểm tra, nhân viên CDTFA sẽ:

 • Giới thiệu bản thân và xuất trình thẻ căn cước;
 • Xác minh việc có hay không có giấy phép bán hàng, giấy phép thu phí và các giấy phép/chứng nhận cấp phép kinh doanh khác có thể bắt buộc phải có, bao gồm giấy phép kinh doanh do thành phố hoặc quận cấp, nếu thích hợp;
 • Xem lại giấy tờ bắt buộc của quý vị để xác minh xem giấy tờ có được cập nhật thông tin chính xác hay không;
 • Cung cấp hướng dẫn về cách thức khai báo thông tin của quý vị một cách chính xác;
 • Trả lời những thắc mắc mà quý vị có thể có.

Điều gì xảy ra nếu tôi không có giấy tờ, tài liệu phù hợp cho sự kiện của mình?

Nếu quý vị không lưu giữ thông tin giấy phép và/hoặc chứng nhận cấp phép của tất cả những người bán hàng đang hoạt động tại cơ sở mà quý vị sở hữu hoặc kiểm soát, thì quý vị có thể vi phạm luật tiểu bang (Bộ Luật Doanh Thu Và Thuế mục 6073).

Quý vị có thể phải nộp tiền phạt lên tới $1,000 cho mỗi người bán hàng mà quý vị không lưu giữ hồ sơ nếu người đó thuộc diện bắt buộc phải có giấy phép bán hàng nhưng không có giấy phép hợp lệ cho giao dịch bán hàng được thực hiện tại cơ sở của quý vị.

Xin lưu ý: Ấn phẩm này tóm tắt luật và các quy định hiện hành có hiệu lực khi ấn phẩm được soạn thảo, như ghi trên đây. Tuy nhiên, những thay đổi về luật hoặc về các quy định có thể đã xảy ra kể từ thời điểm đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung trong ấn phẩm này và luật, quyết định áp thuế sẽ được đưa ra căn cứ theo luật, chứ không phải theo ấn phẩm này.

Người Bán Hàng Và Nhà Cung Cấp

Thông tin mà quý vị phải cung cấp cho nhà điều hành

Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu CDTFA-410-D, Chứng Nhận Sự Kiện Chợ Trời, Chợ Đường Phố Hoặc Sự Kiện Đặc Biệt để cung cấp thông tin cần thiết cho nhà điều hành sự kiện nơi quý vị bán các mặt hàng của mình. Biểu mẫu này cũng được cung cấp nếu quý vị gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (CRS:711).

Người bán hàng thuộc diện phải có giấy phép bán hàng

Những người bán hàng hóa mới hoặc đã qua sử dụng ở California, kể cả các mặt hàng thủ công, thường bắt buộc phải có giấy phép bán hàng. Người bán hàng thuộc diện bắt buộc phải có giấy phép phải cung cấp cho nhà điều hành những thông tin sau của mình bằng văn bản:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ thư tín
 • Số điện thoại
 • Số giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước (ID) do tiểu bang cấp cùng với tên của tiểu bang cấp
 • Mô tả mặt hàng được bán hoặc trưng bày
 • Số giấy phép bán hàng

Mặc dù không bắt buộc, chúng tôi khuyên quý vị nên cung cấp bản sao giấy phép bán hàng của mình cho nhà điều hành sự kiện.

Yêu cầu về giấy phép để bán hàng tại các địa điểm tạm thời

Quý vị cần phải đăng ký giấy phép phụ cho địa điểm tạm thời, ngay cả khi quý vị đã có giấy phép bán hàng cho địa điểm kinh doanh cố định của mình. Quý vị sẽ khai báo giao dịch bán hàng được thực hiện tại các địa điểm này khi nộp tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng.

Chúng tôi cung cấp một số cách dễ dàng để quý vị đăng ký và xin giấy phép phụ. Quý vị có thể nộp đơn đăng ký:

 • Trực tuyến, hoặc
 • Trực tiếp tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi. Nêu rõ rằng quý vị muốn đăng ký và xin giấy phép phụ cho (các) địa điểm bán hàng tạm thời của mình.

Nếu quý vị cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (CRS:711). Đại diện dịch vụ khách hàng phục vụ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều (giờ Thái Bình Dương), ngoại trừ các ngày nghỉ lễ của tiểu bang.

Khi quý vị đăng ký xin giấy phép phụ cho các địa điểm tạm thời này, quý vị sẽ bảo đảm rằng thành phố và quận nhận được thuế địa phương và quận phù hợp.

Tôi nên làm gì khi sự kiện kết thúc?

Quý vị phải thông báo cho CDTFA bằng văn bản, bằng cách gọi điện cho chúng tôi hoặc đến một trong các văn phòng của CDTFA, nếu quý vị không còn bán hàng tại một địa điểm kinh doanh, bao gồm cả địa điểm bán hàng tạm thời được đăng ký theo tài khoản của quý vị.

Người bán hàng thuộc diện không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng

Một số người bán hàng có thể không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng. Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu CDTFA-410-D, Chứng Nhận Sự Kiện Chợ Trời, Chợ Đường Phố Hoặc Sự Kiện Đặc Biệt để cung cấp thông tin cần thiết cho nhà điều hành sự kiện nơi quý vị bán các mặt hàng của mình. Biểu mẫu này cũng được cung cấp nếu quý vị gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (CRS:711).

Nếu quý vị không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng, quý vị phải chứng nhận được rằng:

 1. Quý vị là người bán hàng không thường xuyên
 2. Tất cả giao dịch bán lẻ của quý vị đều được miễn thuế
 3. Quý vị chỉ bán các mặt hàng được mua từ các nhà bán lẻ thuộc mục 6015
 4. Quý vị là một nhà cung cấp lưu động hội đủ điều kiện

Những người bán hàng thuộc các điều kiện 2, 3 hoặc 4 phải mô tả các mặt hàng họ bán và nêu rõ rằng họ không phải nộp thuế cho những giao dịch bán hàng đó.

Người bán hàng không thường xuyên

Do số lượng, phạm vi và đặc điểm của các hoạt động bán hàng của họ, một số người bán hàng không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng. Ví dụ, một người vận hành cửa hàng bán lưu động đồ (garage sale) không quá hai lần mỗi năm có thể hội đủ điều kiện là người bán hàng không thường xuyên. Vui lòng xem Regulation 1595, Occasional Sales—Sale of a Business—Business Reorganization, (Quy Định 1595, Bán Hàng Không Thường Xuyên – Bán Hàng Của Cơ Sở Kinh Doanh – Tổ Chức Lại Cơ Sở Kinh Doanh), để biết thêm thông tin về người bán hàng không thường xuyên.

Người bán hàng chỉ thực hiện giao dịch bán hàng được miễn thuế

Một số người bán hàng không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng vì tất cả giao dịch bán hàng của họ đều thuộc diện được miễn thuế bán hàng và thuế sử dụng. Ví dụ, nếu họ chỉ bán sản phẩm tươi sống hoặc các sản phẩm thực phẩm nguội khác “để mang đi” thì họ không cần giấy phép bán hàng. Tuy nhiên, người bán thực phẩm nguội cần có giấy phép bán hàng nếu họ:

 1. Bán thực phẩm để tiêu thụ ở những nơi thu phí vào cửa,
 2. Bán thức uống có ga hoặc có cồn, hoặc
 3. Cung cấp bàn, ghế, quầy hoặc các phương tiện phục vụ ăn uống khác cho khách hàng của mình.

Vui lòng xem Regulation 1602, Food Products, (Quy Định 1602, Sản Phẩm Thực Phẩm) và Regulation 1603, Taxable Sales of Food Products (Quy Định 1603, Doanh Thu Sản Phẩm Thực Phẩm Chịu Thuế) và publication 22, Dining and Beverage Industry (có sẵn bằng tiếng Việt: ấn phẩm 22-V, Ngành Kinh Doanh Nhà Hàng, Ẩm Thực Và Thức Uống), để biết thêm thông tin về việc bán thực phẩm và thức uống.

Nhà bán lẻ thuộc mục 6015

Một số người bán hàng không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng vì họ chỉ bán các sản phẩm được mua từ các đại lý mà chúng tôi đã phê duyệt là nhà bán lẻ thuộc mục 6015. Người bán hàng phải cung cấp tên của nhà cung cấp sản phẩm cho nhà điều hành. Ví dụ, những người bán hàng Avon hoặc Tupperware mới thường mua những mặt hàng đó từ các nhà bán lẻ thuộc mục 6015.

Nhà cung cấp lưu động hội đủ điều kiện (Luật này đã hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.)

Chương trình nhà cung cấp lưu động là cựu chiến binh được luật pháp cho phép từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong giai đoạn này, một số cựu chiến binh Hoa Kỳ được coi là “nhà cung cấp lưu động hội đủ điều kiện”. Họ là người tiêu thụ đối với các sản phẩm họ bán trong những điều kiện nhất định. Với vai trò là người tiêu thụ, nhà cung cấp lưu động hội đủ điều kiện không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng.

Có một số trường hợp ngoại lệ. Những nhà cung cấp lưu động là cựu chiến binh tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc máy bán hàng tự động, bán thức uống có cồn hoặc bán các mặt hàng đơn lẻ với giá hơn $100 sẽ không được coi là "nhà cung cấp lưu động hội đủ điều kiện" và thường phải xin giấy phép bán hàng, khai báo và nộp thuế cho việc bán hàng của mình. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, những nhà cung cấp lưu động là cựu chiến binh hội đủ điều kiện để được miễn thuế như quy định ở trên bắt buộc phải có giấy phép bán hàng, nộp tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng, đồng thời nộp thuế cho việc bán hàng cho người tiêu thụ ở California. Để biết thêm thông tin, quý vị có thể tham khảo Bộ Luật Doanh Thu Và Thuế mục 6018.3, Nhà Cung Cấp Lưu Động Là Cựu Chiến Binh.

Nếu không chắc liệu mình có cần giấy phép bán hàng hay giao dịch bán hàng của quý vị có phải chịu thuế hay không, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để được trợ giúp theo số 1 800 400 7115 (CRS:711). Đại diện dịch vụ khách hàng phục vụ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều (giờ Thái Bình Dương), ngoại trừ các ngày nghỉ lễ của tiểu bang.

Thông Tin Bổ Sung

Có thể lấy thông tin bổ sung từ các nguồn được liệt kê bên dưới hoặc từ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (CRS:711).

Quy định

1595 Occasional Sales—Sale of a Business—Business Reorganization (Quy định 1595, Bán hàng Không Thường xuyên—Bán hàng của Cơ sở Kinh doanh – Tổ chức lại Cơ sở Kinh doanh)

1602 Food Products (Quy định 1602, Sản Phẩm Thực Phẩm)

1603 Taxable Sales of Food Products (Quy định 1603, Doanh Thu Sản Phẩm Thực Phẩm Chịu Thuế)

1699 Permits (Quy định 1699, Giấy Phép)

Ấn phẩm

22 Dining and Beverage Industry (có sẵn bằng tiếng Việt: Ấn phẩm 22-V, Ngành Kinh Doanh Nhà Hàng, Ẩm Thực, Thức Uống)

44 District Taxes (Sales and Use Tax) (Ấn phẩm 44, Thuế Quận hạt (Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng))

73 Your California Seller's Permit (có sẵn bằng tiếng Việt: Ấn phẩm 73-V, Giấy Phép Bán Hàng Ở California)

105 District Taxes and Sales Delivered in California (Ấn phẩm 105, Thuế Quận Và Bán Hàng Được Giao Tại California)

107 Do You Need a California Seller's Permit? (có sẵn bằng tiếng Việt: Ấn phẩm 107-V, Quý Vị Có Cần Giấy Phép Bán Hàng Ở California Không?)

Liên kết

Mức Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng

Đăng Ký Xin Giấy Phép Bán Hàng

Người Bán Hàng Tạm Thời