Ấn phẩm 107-V, Quý vị có cần Giấy phép Bán hàng ở California không?

Tháng Tư 2020

Quý vị có cần Giấy phép Bán hàng ở California không?

Khi quý vị bán hoặc cho thuê hàng hóa, xe cộ, hoặc tài sản cá nhân hiện hữu khác tại California, ngay cả khi tạm thời, quý vị thường được yêu cầu đăng ký với cơ quan của chúng tôi, Cục Quản Lý Thuế và Phí California (CDTFA), và nộp thuế bán hàng cho doanh thu chịu thuế (taxable sales) của quý vị. Khi quý vị đăng ký, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị một giấy phép bán hàng. Đôi khi, mọi người nhầm lẫn giấy phép bán hàng là mã số bán lại hoặc giấy phép bán lại. Giấy phép bán hàng là giấy phép của tiểu bang cho phép quý vị bán các mặt hàng ở quy mô bán sỉ hoặc bán lẻ và cấp chứng chỉ bán lại cho các nhà cung cấp. Việc cấp chứng chỉ bán lại cho phép quý vị mua các mặt hàng quý vị sẽ bán trong hoạt động kinh doanh của mình mà không phải trả các khoản tiền thuế cho nhà cung cấp của quý vị.

Nói chung, nếu quý vị thực hiện từ ba giao dịch bán hàng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng, quý vị phải có giấy phép bán hàng. Điều này áp dụng ngay cả khi việc bán hàng của quý vị được thực hiện thông qua các nhà đấu giá qua Internet hoặc các trang web cung cấp quảng cáo rao vặt trực tuyến (các nhà quảng cáo trực tuyến). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Ấn phẩm 109, Bán hàng qua Internet, hoặc gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (TTY:711).

Khi quý vị có một cửa hàng bán lưu động đồ không dùng nữa và bán các đồ dùng đã qua sử dụng, quý vị thường không phải có giấy phép bán hàng trừ khi quý vị có nhiều hơn hai giao dịch bán lưu động đồ không dùng nữa trong khoảng thời gian 12 tháng hoặc bắt buộc phải có giấy phép bán hàng để thực hiện kinh doanh hàng hóa, đồ dùng hoặc vật phẩm (tài sản cá nhân hiện hữu). Vui lòng xem Quy định 1595, Bán Hàng Không Thường Xuyên – Bán Hàng của Cơ Sở Kinh Doanh – Tổ Chức Lại Cơ Sở Kinh Doanh.

Việc bán sản phẩm, hàng hóa hoặc các mặt hàng khác tại California mà không có giấy phép bán hàng là vi phạm luật pháp và khiến quý vị phải chịu phạt và tiền phạt. Luật pháp California yêu cầu phải có giấy phép bán hàng đối với các địa điểm kho hàng khi: nhà bán lẻ có một hoặc nhiều văn phòng bán hàng ở tiểu bang này, việc bán hàng được đàm phán bên ngoài tiểu bang, và đơn đặt hàng được thực hiện tại kho hàng trong tiểu bang của nhà bán lẻ. Quý vị không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng nếu tất cả các giao dịch bán hàng của quý vị được thực hiện giữa các tiểu bang hoặc ở ngoài nước, và quý vị không thực hiện bán hàng ở tiểu bang này. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh của quý vị sẽ bắt buộc phải đăng ký một tài khoản thuế sử dụng (use tax account) như được thảo luận trong mục Đăng Ký Bắt Buộc để Báo Cáo Thuế Sử Dụng.

Nghĩa vụ của Người Nắm giữ Giấy phép Bán hàng

Khi quý vị nắm giữ một giấy phép bán hàng, quý vị phải khai thuế bán hàng và thuế sử dụng và nộp bất kỳ khoản thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng nào phải trả cho việc mua bán hàng của quý vị. Quý vị phải báo cáo và nộp thuế bán hàng cho mỗi giao dịch bán hàng chịu thuế. Tại thời điểm quý vị bán hàng, quý vị có thể thu từ khách hàng một khoản tiền bằng với tiền thuế quý vị phải nộp. Quý vị cũng phải lưu giữ đầy đủ những sổ sách ghi lại việc mua bán hàng của quý vị. Với tư cách là một người bán hàng đã đăng ký, quý vị sẽ cần phải dành thời gian để tìm hiểu cách áp dụng đúng luật thuế bán hàng và thuế sử dụng trong hoạt động kinh doanh của quý vị. Các lớp học, ấn phẩm, và các hội thảo trực tuyến của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm hiểu cách đáp ứng các nghĩa vụ của mình và giúp đảm bảo rằng quý vị không phải trả nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền thuế quý vị phải nộp.

Xin lưu ý: Quý vị không nên xin giấy phép bán hàng chỉ để tận dụng cơ hội cấp chứng chỉ bán lại cho các nhà cung cấp của quý vị. Việc cấp chứng chỉ bán lại để tránh phải nộp thuế cho các mặt hàng mà quý vị sẽ sử dụng thay vì bán lại chúng là vi phạm pháp luật và quý vị sẽ phải chịu phạt và phạt tiền. Sẽ là một hành động phạm pháp khi cấp chứng chỉ bán lại nếu tại thời điểm mua hàng, quý vị không có ý định bán lại hàng hóa đó.

Quý vị phải thông báo cho CDTFA nếu quý vị có dự định bán hoặc đóng cửa cơ sở kinh doanh của mình. Nếu quý vị không bán hàng, giấy phép bán hàng của quý vị sẽ bị hủy bỏ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Quy định 1699, Giấy Phép, và Ấn phẩm 74, Đóng Tài Khoản .

Xin lưu ý: Ấn phẩm này tóm tắt luật và các quy định hiện hành có hiệu lực khi ấn phẩm được soạn thảo, như ghi trên đây. Tuy nhiên, những thay đổi về luật hoặc về các quy định có thể đã xảy ra kể từ thời điểm đó. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung trong ấn phẩm này và luật, các quyết định sẽ được đưa ra căn cứ theo luật, chứ không phải theo ấn phẩm này.

Đăng ký Bắt buộc để Báo cáo Thuế Sử dụng

Những Người Mua Hội Đủ Điều kiện (Qualified Purchasers)

Luật pháp California yêu cầu một "người mua hội đủ điều kiện" đăng ký với CDTFA, báo cáo và nộp thuế sử dụng hàng năm trực tiếp cho CDTFA thông qua hệ thống dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Một "người mua hội đủ điều kiện" bao gồm các cơ sở kinh doanh có tổng doanh thu tối thiểu là $100,000 một năm từ các hoạt động kinh doanh. Tổng doanh thu là tổng tất cả các khoản thu từ cả hoạt động kinh doanh trong tiểu bang và bên ngoài tiểu bang. Để biết thêm thông tin, xem Ấn phẩm 126, Bắt Buộc Đăng ký Thuế Sử dụng đối với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ.

Một nhà bán lẻ có máy vi tính chủ đặt tại California, nơi đặt trang web sẽ không bắt buộc phải có giấy phép bán hàng trừ khi nhà bán lẻ đó có quyền sở hữu độc quyền đối với máy chủ và các hoạt động tại địa điểm đó hội đủ điều kiện để được cấp giấy phép bán hàng. Quý vị sẽ cần phải xin các chứng chỉ, giấy phép hoặc giấy tờ khác để vận hành cơ sở kinh doanh của quý vị(xem Các Yêu Cầu Bổ sung đối với Cơ Sở Kinh Doanh của Quý Vị) hoặc quý vị sẽ được yêu cầu đăng ký một tài khoản thuế sử dụng với CDTFA nếu quý vị là một "người mua hội đủ điều kiện," như được giải thích trên đây.

Các Nhà Bán lẻ bên ngoài Tiểu bang

Nếu quý vị là một nhà bán lẻ ở ngoài tiểu bang California, quý vị bắt buộc phải đăng ký với CDTFA và thu thuế sử dụng ở California cho doanh thu chịu thuế của quý vị, báo cáo và nộp thuế cho CDTFA nếu quý vị "tham gia vào hoạt động kinh doanh trong tiểu bang này". Quý vị tham gia vào hoạt động kinh doanh trong tiểu bang này nếu quý vị là một nhà bán lẻ mà:

 1. Sở hữu hoặc cho thuê bất động sản hoặc tài sản cá nhân hiện hữu, bao gồm máy vi tính chủ, tại California; hoặc
 2. Duy trì, cư ngụ hoặc sử dụng, trực tiếp hay gián tiếp, hoặc thông qua một công ty con hoặc đại lý, một văn phòng thường trực hoặc tạm thời, địa điểm phân phối, bán hàng hoặc phòng trưng bày mẫu, kho hàng hoặc nơi lưu trữ, hoặc địa điểm kinh doanh khác tại California (dù cho có liên quan đến các hoạt động bán hàng của quý vị hay không); hoặc
 3. Có người hoạt động tại California dưới thẩm quyền của quý vị với mục đích bán, giao nhận, lắp đặt, lắp ráp hoặc nhận đơn đặt hàng cho tài sản cá nhân hiện hữu; hoặc
 4. Thu tiền từ việc cho thuê tài sản cá nhân hiện hữu (bao gồm xe cộ, tàu thuyền và tàu bay) được đặt tại California; hoặc
 5. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, có tổng doanh thu kết hợp của tài sản cá nhân hiện hữu được giao phát tại California bởi quý vị và tất cả những người khác liên quan đến quý vị vượt quá $500,000 trong năm trước hoặc năm hiện tại.

Cung cấp hàng hóa để bán qua điện thoại, đặt hàng qua thư hoặc trực tuyến nói chung sẽ không khiến cho một nhà bán lẻ được xem là tham gia vào hoạt động kinh doanh tại California. Ngoài ra, việc sử dụng một trang web được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại California nói chung sẽ không khiến cho nhà bán lẻ được xem là tham gia vào hoạt động kinh doanh tại California.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu thu thuế sử dụng của tiểu bang California, địa phương và quận hạt, xin vui lòng xem hướng dẫn online của chúng tôi, Các Yêu Cầu Thu Thuế Sử Dụng Dựa Trên Doanh Thu vào California theo Quyết Định Wayfair, Ấn phẩm 77, Người Bán hàng Ngoài Tiểu bang: Quý vị có cần đăng ký với California không?, và Ấn phẩm 44, Thuế Quận hạt (Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng)

Nộp đơn xin Giấy phép Bán hàng

Quý vị có thể đăng ký bằng cách chọn Đăng Ký, và sau đó chọn Đăng ký hoạt động kinh doanh với CDTFA. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi. Vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp theo số 1-800-400-7115 (TTY:711). Quý vị sẽ cần cung cấp thêm thông tin về hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm chi tiết về tài khoản ngân hàng và thu nhập ước tính. Quý vị cũng phải cung cấp thông tin về chính quý vị bao gồm cả mã số bằng lái xe và mã số anh sinh xã hội (hoặc các giấy tờ thay thế khác, như được giải thích trên tờ đơn). Trường hợp quý vị đã mua cơ sở kinh doanh của mình, quý vị sẽ cần cung cấp tên của chủ sở hữu trước đó và mã số giấy phép bán hàng. Để đảm bảo rằng quý vị sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền thuế, tiền lãi hoặc tiền phạt nào mà chủ sở hữu trước đó còn nợ, quý vị nên gửi văn bản yêu cầu chúng tôi cấp giấy miễn thuế trong vòng 60 ngày trước khi quý vị mua cơ sở kinh doanh đó. Chúng tôi không tính phí khi cấp giấy phép bán hàng. Tuy nhiên, phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của quý vị và doanh thu chịu thuế dự kiến, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị nộp một khoản tiền bảo đảm (security deposit). CDTFA có thể cấp giấy phép cho quý vị vào cùng ngày nộp hồ sơ.

Giấy phép Tạm thời

Trong trường hợp quý vị bán hàng mang tính chất tạm thời, chẳng hạn như bán cây thông Noel hoặc bán pháo hoa, quý vị có thể xin giấy phép bán hàng tạm thời. Giấy phép tạm thời được cấp cho những người thực hiện hoạt động bán hàng trong khoảng thời gian không quá 90 ngày.

Các Yêu cầu Bổ sung đối với Cơ sở Kinh doanh của Quý vị

Ngoài việc đăng ký giấy phép bán hàng, quý vị có thể sẽ cần đăng ký một trong các loại thuế và phí thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Để biết danh mục các chương trình thuế và phí đặc biệt do CDTFA quản lý, xin vui lòng xem trang Thuế và Phí Đặc Biệt của chúng tôi. Quý vị có thể đăng ký bằng cách chọn Đăng Ký, và sau đó chọn Đăng ký hoạt động kinh doanh với CDTFA. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi. Vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (TTY:711) để biết thêm thông tin. Các chính quyền tiểu bang và liên bang có các yêu cầu bổ sung đối với các cơ sở kinh doanh. Quý vị phải nộp tờ khai thuế thu nhập với Sở Thuế Tiểu bang California và Sở Thuế vụ Liên bang (IRS). Một số cơ sở kinh doanh bắt buộc phải xin giấy phép từ Sở Các Vấn đề Người Tiêu dùng California và các cơ quan môi trường tiểu bang và địa phương. Nếu quý vị có nhân viên, quý vị bắt buộc phải đăng ký với tư cách là chủ lao động với Sở Phát triển Lao động California và IRS và nộp thuế khấu trừ từ lương. Chúng tôi khuyên quý vị truy cập www.businessportal.ca.gov hoặc www.calgold.ca.gov để nhận thông tin về giấy phép kinh doanh và các thông tin khác về giấy phép kinh doanh địa phương, tiểu bang và liên bang. Các phòng thương mại, tổ chức phát triển kinh tế, và các tổ chức kinh doanh khác là những nguồn thông tin hữu ích khác. Thông thường, bộ phận cấp giấy phép kinh doanh của thành phố hoặc quận hạt cũng có thể hỗ trợ cho quý vị. Một số quận hạt và thành phố xuất bản các hướng dẫn đặc biệt dành cho các cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ, được phát miễn phí hoặc bán với chi phí thấp.

Thông tin Bổ sung

Để biết thông tin về giấy phép bán hàng, vui lòng xem Ấn phẩm 73, Giấy Phép Bán Hàng ở California. Để biết danh mục đầy đủ các loại thuế và phí do CDTFA quản lý, vui lòng xem Ấn phẩm 51, Hướng Dẫn Tài Nguyên của Cục Quản Lý Thuế và Phí California về Sản Phẩm và Dịch Vụ Miễn Thuế. Quý vị có thể tìm thấy những tài liệu này và tất cả các ấn phẩm của chúng tôi ở mục Biểu Mẫu & Ấn Phẩm.

Quy định

 • 1595 Bán Hàng Không Thường Xuyên—Bán Hàng của Cơ Sở Kinh Doanh – Tổ Chức lại Cơ Sở Kinh Doanh
 • 1699 Giấy Phép

Ấn phẩm

 • 73 Giấy Phép Bán Hàng ở California của Quý Vị
 • 74 Đóng Tài Khoản
 • 109 Bán Hàng qua Internet
 • 126 Bắt Buộc Đăng Ký Thuế Sử Dụng đối với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ