Lathala 111 (Publication 111), Mga Operator ng mga Swap Meet, Tiangge, o Espesyal na Kaganapan

Hulyo 2022

Mga Operator

Kung nag-oorganisa ka ng swap meet, tiangge, o espesyal na kaganapan sa California, inaatas ng batas ng estado na magtabi ka ng mga nakasulat na talaan ng lahat ng taong nagbebenta sa iyong mga kaganapan. Hindi ka maaaring magpaupa ng espasyo sa mga nagbebenta maliban kung nagbigay sila sa iyo ng nakasulat na dokumentasyon na inilarawan sa paunawang ito.

Ano ang swap meet, tiangge, o espesyal na kaganapan?

Ang isang swap meet, tiangge, o espesyal na kaganapan ay anumang kaganapan kung saan:

 • Dalawa o higit pang tao o negosyo ay nag-aalok ng mga bagay na paninda o para sa pakikipagpalitan, at
 • Ang mga inaasahang magbebenta ay sinisingil ng upa sa espasyo o ang mga inaasahang mamimili ay sisingilin ng bayad sa pagpasok.

Ang kinakailangang impormasyon ng nagbebenta na dapat mong kuhanin

Ang mga kinakailangang impormasyon ay nakasalalay sa katayuan ng nagbebenta.

Dapat mong idokumento ang ilang partikular na impormasyon sa lahat ng nagbebenta na nagsasagawa ng mga aktibidad sa mga lugar na pagmamay-ari o kontrolado mo.

Kumbinyenteng form para sa kinakailangang impormasyon ng tagabenta

Maaari kang gumamit ng CDTFA-410-D, Sertipikasyon ng mga Swap Meet, Tiangge, o Espesyal na Kaganapan, upang makuha ang kinakailangang impormasyon mula sa iyong mga tagabenta. Maaari ding makuha ang form sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Customer Service Center sa 1-800-400-7115 (TTY:711).

Kung pinili mong hindi gamitin ang form na ito, mahalagang makuha mo pa rin ang lahat ng kinakailangang impormasyon ng tagabenta nang nakasulat.

Kabilang sa kinakailangang impormasyon ng tagabenta ang:

 • Pangalan ng negosyo ng tagabenta
 • Mailing address
 • Numero ng telepono
 • Numero ng lisensya ng nagmamaneho o ID na inisyu ng estado at pangalan ng nag-isyu na estado
 • Paglalarawan ng mga bagay na binebenta o naka-display
 • Numero ng permit bilang tagabenta

Kung hindi kinakailangang magkaroon ng permit ang nagbebenta, dapat isaad ng nagbebenta ang dahilan tulad ng:

 • Ang sales mula sa produktong binebenta ko ay hindi binubuwisan
 • Hindi nasasaklaw (exempt) ang sales ko dahil paminsan-minsang benta lang
 • Nagbebenta ako sa ngalan ng isang tagabentang napapailalim sa seksyon 6015
 • Kwalipikadong naglilibot na tagabenta (qualified itinerant vendor) ako

Bagaman hindi kinakailangan, inirerekumenda naming kumuha ka ng kopya ng permit ng bawat tagabenta para sa iyong mga record. Mahalagang magtabi ng kopya ng mga dokumentong nagbeberipika sa mga tagabenta nang hindi bababa sa apat na taon.

Beripikasyon ng CDTFA sa katayuan ng permit ng tagabenta

Hindi ka maaaring magpaupa ng espasyo sa mga tagabenta hanggang sa magkaroon ka ng beripikasyon na mayroon silang balidong permit na magbenta, maliban kung hindi nila kailangang magkaroon ng permit bilang tagabenta gaya ng nakasaad sa nakaraang seksyon.

Kung magpadala kami sa iyo ng kahilingan para sa impormasyon sa mga nagbebenta na nagsagawa ng mga aktibidad sa iyong lugar, dapat mong ibigay ang impormasyong ito o mga kopya ng mga dokumento na nagbeberipika sa indibidwal na nagbebenta sa loob ng 30 araw mula sa ating nakasulat na kahilingan. Beberipikahin namin ang impormasyon na ibibigay mo at ipapaalam namin kung may sinuman sa mga nagbebenta sa iyong kaganapan ang hindi tamang inilahad ang kanilang katayuan sa permit bilang tagabenta.

Beripikahin ang permit ng nagbebenta

Mayroong dalawang paraan para beripikahin na may taglay na permit ang customer bilang balidong tagabenta:

 • Piliin ang feature na Beripikahin ang Permit, Lisensya, o Account. Maaari ding magamit ng nagbebenta ang feature na ito upang beripikahin kung balido ang permit, lisensya, o account para sa iba pang programa na pinapangasiwaan namin.
 • Maaari ding tumawag ang tagabenta sa automated na toll-free number ng CDTFA sa 1-888-225-5263, maaari 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Kakailanganin ng tagabenta ang numero ng permit bilang tagabenta ng tagabentang nais nilang beripikahin.

Mga pagbisita sa site ng CDTFA

Ang aming mga kinatawan ay paminsan-minsang bumibisita sa mga kaganapan sa pagbebenta upang beripikahin ang mga operator na sumusunod sa mga legal na rekisito para sa pagpapatakbo ng isang swap meet, tiangge, o espesyal na kaganapan. Maaari ding tingnan ng aming mga kinatawan kung naka-display ang mga permit ng tagabenta na dapat buwisan ang benta tulad ng inaatas ng batas.

Sa bawat pagbisita, ang mga empleyado ng CDTFA ay:

 • Magpapakilala ng kanilang mga sarili at magpapakita ng ID;
 • Beberipikahin kung mayroong permit ang tagabenta, mga fee permit, at iba pang lisensya/permit ng negosyo na maaaring kailangan, kabilang ang lisensya ng negosyo mula sa lungsod o county, kung naaangkop;
 • Suriin ang kinakailangan mong dokumentasyon upang beripikahin na na-update ito ng tamang impormasyon;
 • Magbigay ng patnubay sa pag-uulat nang tama ng iyong impormsyon;
 • Sagutin ang anumang tanong na mayroon ka.

Ano ang mangyayari kung wala ako ng tamang dokumentasyon para sa aking kaganapan?

Kung hindi ka nagtatabi ng impormasyon sa permit at/o lisensya ng lahat ng nagbebenta na nagsasagawa ng aktibidad sa lugar na pagmamay-ari o kontrolado mo, maaaring lumalabag ka sa batas ng estado (Seksyon 6073 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis (Revenue and Taxation Code)).

Maaari kang hilinging magbayad ng multa na hanggang $1,000 para sa bawat tagabenta na hindi mo naitabi ang record kung kinakailangan na may permit bilang tagabenta ang taong iyon at walang balidong permit para sa pagbebentang isinagawa sa iyong lugar.

Pakitandaan: Ibinubuod ng lathalang ito ang batas at mga naaangkop na regulasyon na ipinapatupad sa panahon na isinulat ang lathalang ito, tulad ng nakasaad sa itaas. Gayunpaman, maaaring nagkaroon ng mga pagbabago sa batas o sa mga regulasyon mula ng panahong iyon. Kung mayroong hindi pagkakatugma sa pagitan ng text sa lathalang ito at sa batas, ang paglalapat ng buwis ay batay sa batas at hindi sa lathala.

Mga Nagbebenta (Seller at Vendor)

Impormasyon na dapat mong ibigay sa operator

Maaaring kang gumamit ng CDTFA-410-D, Sertipikasyon ng mga Swap Meet, Tiangge, o Espesyal na Kaganapan, upang maibigay ang kinakailangang impormasyon sa operator ng kaganapan kung saan ka nagbebenta ng mga item. Maaari ding makuha ang form sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Customer Service Center sa 1-800-400-7115 (TTY:711).

Mga tagabenta na dapat mayroong permit bilang tagabenta

Ang mga taong nagbebenta ng bago o gamit (used) na bagay sa California, kabilang ang mga likhang-kamay na bagay, ay inaatasang magkaroon ng permit bilang tagabenta sa pangkalahatan. Ang mga nagbebenta na kinakailangang magkaroon ng mga permit ay dapat ibigay sa mga operator, nang nakasulat, ang kanilang:

 • Pangalan ng negosyo
 • Mailing address
 • Numero ng telepono
 • Numero ng lisensya sa pagmamaneho o ID na inisyu ng estado kasama ang pangalan ng nag-isyu na estado
 • Paglalarawan ng mga bagay na binebenta o naka-display
 • Numero ng permit bilang tagabenta

Bagaman hindi kinakailangan, inirerekumenda namin na magbigay ka ng kopya ng iyong permit bilang tagabenta sa operator ng kaganapan.

Mga kinakailangang permit para sa pagbebenta sa mga pansamantalang lokasyon

Kailangan mong magrehistro para sa isang sub-permit para sa pansamantalang lokasyon, kahit na mayroon ka nang permit bilang tagabenta para sa iyong permanenteng lugar ng negosyo. Iuulat mo ang benta mo sa mga lokasyong ito kapag nagfa-file ng iyong mga pagbabalik ng buwis sa benta at paggamit (sales and use tax returns).

Nag-aalok kami ng ilang madaling paraan para makapagparehistro ka at makakuha ng sub-permit. Maaari kang mag-apply:

 • Online, o
 • Sa personal sa alinman sa aming mga tanggapan. Isaad na nais mong magparehistro at makakuha ng sub-permit para sa iyong (mga) pansamantalang lugar ng pagbebenta.

Kung kailangan mo ng tulong, makipag-ugnay sa aming Customer Service Center sa 1-800-400-7115 (TTY:711). Available ang mga kinatawan ng customer service Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 a.m. hanggang 5 p.m. (Pacific time), maliban sa mga holiday ng estado.

Kapag nagparehistro ka para sa mga pansamantalang lokasyon na ito, matitiyak mo na natatanggap ng mga lungsod at county ang naaangkop na lokal at pandistritong mga buwis.

Ano ang dapat kong gawin kapag tapos na ang kaganapan?

Dapat mong abisuhan ang CDTFA nang nakasulat, sa pamamagitan ng pagtawag, o sa pagbisita sa isa sa mga tanggapan ng CDTFA, kung hindi ka na nagbebenta sa isang lokasyon ng negosyo, kabilang ang pansamantalang lokasyon ng pagbebenta na nakarehistro sa ilalim ng iyong account.

Mga nagbebenta na hindi kinakailangang magkaroon ng permit bilang tagabenta

Maaaring hindi kailangang magkaroon ng permit ang ilang nagbebenta Maaari kang gumamit ng CDTFA-410-D, Sertipikasyon ng mga Swap Meet, Tiangge, o Espesyal na Kaganapan, para ibigay ang kinakailangang impormasyon sa operator ng kaganapan kung saan ka nagbebenta ng iyong mga item. Maaari ding makuha ang form sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Customer Service Center sa 1-800-400-7115 (TTY:711).

Kung hindi ka kinakailangang magkaroon ng permit bilang tagabenta, dapat mong tukuyin na:

 1. Paminsan-minsan ka lang magbenta
 2. Lahat ng iyong tinging pagbebenta ay hindi saklaw ng pagbubuwis
 3. Nagbebenta ka lang ng mga bagay na binili mula sa mga retailer na napapailalim sa seksyon 6015
 4. Isa kang kwalipikadong naglilibot na tagabenta (qualified itinerant vendor)

Ang mga nagbebenta na napapailalim sa mga kondisyong 2, 3 o 4 ay dapat ilarawan ang mga bagay na binebenta nila at sabihin na hindi nila kailangang magbayad ng buwis sa mga bentang iyon.

Mga paminsan-minsang tagabenta

Dahil sa bilang, saklaw, at katangian ng kanilang mga aktibidad sa pagbebenta, ang ilang tagabenta ay hindi kinakailangang magkaroon ng permit sa pagbebenta. Halimbawa, ang isang taong nagsasagawa ng garage sale nang hindi hihigit sa dalawang beses bawat taon ay maaaring magkwalipika bilang isang paminsan-minsang tagabenta (occasional seller). Tingnan ang Regulasyon 1595, Paminsan-minsang Benta (Occasional Sales)—Benta ng isang Negosyo—Muling Pag-organisa ng Negosyo, para sa karagdagang impormasyon sa mga paminsan-minsang tagabenta.

Ang mga nagbebenta na mayroon lang bentang hindi kasama sa binubuwisan

Ang ilang nagbebenta ay hindi kailangang magkaroon permit bilang tagabenta dahil ang lahat ng kanilang benta ay hindi kasama sa binubuwisan na benta at paggamit (sales and use tax). Halimbawa, kung nagbebenta lang sila ng sariwang ani o iba pang produktong malamig na pagkain na "iuuwi (to go)", hindi nila kailangan ng permit sa pagbebenta. Gayunpaman, ang mga nagbebenta ng malamig na pagkain ay hindi kailangan ng permit sa pagbebenta kung sila ay:

 1. Nagbebenta ng pagkain na kakainin sa mga lugar kung saan may sinisingil na bayad sa pagpasok,
 2. Nagbebenta ng carbonated na inumin o alak, o
 3. Naglalaan ng mga mesa, upuan, counter, o iba pang pasilidad para kainan ng kanilang mga customer.

Tingnan ang Regulasyon 1602, Mga Produktong Pagkain, at Regulasyon 1603, Dapat Buwisang Benta ng mga Produktong Pagkain, at lathala 22, Industriya ng Pagkain at Inumin, para sa karagdagang impormasyon tungkol sa benta mula sa pagkain at inumin.

Mga retailer na napapailalim sa Seksyon 6015

Ang ilang tagabenta ay hindi kinakailangang magkaroon ng permit para magbenta dahil nagbebenta lang sila ng mga produktong binili mula sa mga dealer na inaprubahan namin bilang mga retailer na napapailalim sa seksyon 6015. Ang tagabentang ito ay kinakailangang ibigay ang pangalan ng supplier ng produkto sa mga operator. Halimbawa, ang mga taong nagbebenta ng bagong Avon o Tupperware ay kadalasang bumibili ng mga bagay na iyon mula sa mga retailer na napapailalim sa seksyon 6015.

Kwalipikadong naglilibot na mga nagbebenta (Natapos ang batas na eto noong Disyembre 31, 2021.)

Ang programa para sa naglilibot na beteranong nagbebenta (itinerant veteran vendor program) ay inawtorisahan ng batas mula Abril 1, 2010, hanggang Disyembre 31, 2021. Sa panahong ito, itinuturing ang ilang beterano ng Estados Unidos bilang "kwalipikadong naglilibot na mga nagbebenta (qualified itinerant vendors)." Sila ang mga konsumidor ng mga produktong binebenta nila sa ilang partikular na kondisyon. Bilang mga konsumidor, ang mga kwalipikadong naglilibot na mga nagbebenta ay hindi kinakailangang magkaroon ng permit na magbenta.

May ilang pagbubukod. Ang mga naglilibot na beteranong nagbebenta (itinerant veteran vendors) na nagsasagawa ng negosyo sa catering o vending machine, nagtitinda ng alak, o nagtitinda ng mga isahang bagay sa higit $100, ay hindi itinuturing na "mga kwalipikadong naglilibot na nagbebenta (qualified itinerant vendors)" at karaniwang kinakailangang makakuha ng permit na magbenta at mag-ulat at magbayad ng buwis sa kanilang mga benta. Higit pa rito, simula Enero 1, 2022, ang mga kwalipikadong naglilibot na nagbebenta na kwalipikado para sa pagbubukod na binanggit sa itaas ay kinakailangang makakuha ng permit na magbenta, mag-file ng pagbabalik sa buwis sa benta at paggamit (sales and use tax returns), at magbayad ng buwis sa kanilang benta sa mga mamimili sa California. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang sumangguni sa seksyon 6018.3 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis (Revenue and Taxation Code), Mga Naglilibot na Beteranong Tagabenta (Itinerant Veteran Vendors).

Kung hindi ka sigurado kung kailangan mo ng permit sa pagbebenta o kung dapat buwisan o hindi ang iyong benta, maaari mong kontakin ang aming Customer Service Center para sa tulong sa 1‑800‑400‑7115 (TTY:711). Available ang mga kinatawan ng customer service Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 a.m. hanggang 5 p.m. (Pacific time), maliban sa mga holiday ng estado.

Karagdagang Impormasyon

Ang karagdagang impormasyon ay makukuha mula sa mga mapagkukunang nakalista sa ibaba o mula sa aming Customer Service Center sa 1-800-400-7115 (TTY:711).

Mga Regulasyon

1595 Paminsan-minsang Benta—Benta ng isang Negosyo—Muling Pag-organisa ng Negosyo

1602 Mga Produktong Pagkain

1603 Mga Dapat Buwisang Benta ng mga Produktong Pagkain

1699 Mga Permit

Mga Lathala

22 Industriya ng Pagkain at Inumin

44 Mga Buwis ng Distrito (Buwis sa Benta at Paggamit o Sales and Use Tax)

73 Permit Mo Bilang Nagbebenta sa California

105 Mga Buwis at Benta ng Distrito sa California

107 Kailangan Mo Ba ng Permit na Magbenta sa California?

Mga Link

Mga Rate ng Buwis sa Benta at Paggamit (Sales and Use Tax)

Magrehistro para sa Permit bilang Tagabenta

Mga Pansamantalang Tagabenta