Hồ sơ Thuế Bán hàng và Thuế Sử dụng (Ấn phẩm 116-V)

Nếu quý vị có giấy phép bán hàng ở California, quý vị bắt buộc phải lưu giữ hồ sơ kinh doanh để xác minh rằng quý vị đã nộp thuế đúng quy định. Ấn phẩm này mô tả các yêu cầu lưu trữ hồ sơ nói chung về thuế bán hàng và thuế sử dụng đối với hầu hết các doanh nghiệp. Xin lưu ý rằng các yêu cầu lưu trữ hồ sơ đối với các loại thuế và phí khác của tiểu bang, địa phương và liên bang có thể khác với các yêu cầu được mô tả trong ấn phẩm này.

Tại sao tôi phải lưu trữ hồ sơ?

Nói chung, quý vị bắt buộc phải duy trì hồ sơ kinh doanh để các đại diện của Cục Quản lý Thuế và Phí California (CDTFA) có thể:

  • Xác minh tính chính xác của tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng; và
  • Xác định xem quý vị đã thanh toán đúng quy định thuế cho các giao dịch mua hàng và bán hàng của mình chưa.

Nếu CDTFA kiểm toán tài khoản của quý vị và phát hiện rằng hồ sơ của quý vị không thỏa đáng, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp kế toán tiêu chuẩn để xác định số tiền thuế mà đáng lẽ quý vị đã phải nộp. Ngoài ra, việc thiếu hồ sơ đầy đủ, chính xác có thể được xem là do quý vị có sự sơ suất hoặc ý định trốn thuế, và do vậy quý vị có thể phải trả tiền phạt.

Các Chương trình Phần mềm và Thiết bị Ngăn chặn bán hàng

Bất kỳ người nào cố ý bán, mua, cài đặt, chuyển giao hoặc sở hữu các chương trình phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để che giấu hoặc xóa bỏ việc bán hàng và làm sai lệch sổ sách đều phạm tội.

Việc sử dụng các thiết bị này mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng với các chủ doanh nghiệp tuân thủ luật pháp và nộp phần thuế và phí hợp lý của họ. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với ba năm tù ở quận hạt, khoản tiền phạt lên đến $10,000 Mỹ kim và sẽ buộc phải nộp mọi khoản thuế khấu trừ bất hợp pháp, cộng với tiền phạt bao gồm cả tiền lãi và phí theo luật định.

Xin lưu ý: Ấn phẩm này tóm tắt luật và các quy định hiện hành có hiệu lực khi ấn phẩm được soạn thảo, như ghi trên đây. Tuy nhiên, những thay đổi về luật hoặc về các quy định có thể đã xảy ra kể từ thời điểm đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung trong ấn phẩm này và luật, các quyết định sẽ được đưa ra căn cứ theo luật, chứ không phải ấn phẩm này.

Sửa đổi tháng 9 năm 2018