Ấn phẩm 115, Tiền boa, Tiền thưởng và Phí Dịch vụ

Tháng 9 năm 2018

Phí Không Bắt buộc

Các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, nhà cung cấp thực phẩm, nghỉ nghỉ/nhà trọ, cơ sở phục vụ khách ngồi trong xe (drive-ins) và các cơ sở tương tự thường nhận các khoản thanh toán được chỉ định là tiền boa, tiền thưởng và phí dịch vụ từ khách hàng. Khoản thanh toán không bắt buộc được chỉ định là tiền boa, tiền thưởng hoặc phí dịch vụ sẽ không phải chịu thuế. Một khoản thanh toán bắt buộc được chỉ định là tiền boa, tiền thưởng hoặc phí dịch vụ được bao gồm trong tổng các khoản nhận được phải chịu thuế, ngay cả khi sau đó nhà bán lẻ trả số tiền này cho nhân viên.

Tiền boa, tiền thưởng và phí dịch vụ không bắt buộc

Nói chung, tiền boa, tiền thưởng hoặc phí dịch vụ (tiền boa) là không bắt buộc nếu khách hàng của quý vị cộng gộp số tiền đó vào hóa đơn hoặc để lại một số tiền riêng ngoài số tiền thực tế phải trả cho việc quý vị bán bữa ăn, đồ ăn và thức uống bao gồm cả dịch vụ của quý vị.

Tiền boa, tiền thưởng hoặc phí dịch vụ là không bắt buộc và không được tính vào tổng các khoản nhận được phải chịu thuế khi:

 1. Phiếu tính tiền nhà hàng (restaurant check) được xuất trình có để trống phần ghi số "tiền boa" để khách hàng của quý vị có thể tự nguyện viết số tiền, hoặc
 2. Phiếu tính tiền nhà hàng được xuất trình cho khách hàng của quý vị kèm theo các gợi ý tiền boa và để trống phần “tiền boa” để khách hàng của quý vị có thể tự nguyện viết số tiền nếu họ muốn.
Các quy tắc cơ bản trong việc áp dụng thuế quận hạt đối với giao dịch bán hàng hóa được giao tại California
Phiếu tính tiền gửi cho khách
Món Đồ ăn A   $9.95
Món Thức uống B     3.75
Tổng phụ $13.70
8.25% thuế bán hàng     1.13
Tổng phụ $14.83
Tiền boa* ______
Tổng cộng ______
*Tiền boa gợi ý: 15%=$2.06; 18%=$2.47; 20%=$2.74; khác.

Xin lưu ý: Mức thuế 8.25% chỉ được sử dụng cho mục đích minh họa; mức thuế thực tế của quý vị có thể khác. Để tìm mức thuế chính xác cho khu vực hoặc địa điểm kinh doanh của quý vị, hãy truy cập www.cdtfa.ca.gov và nhấp vào Tìm mức thuế của tôi.

Vào và sau ngày 1 tháng 1 năm 2015, khi một nhà bán lẻ lưu giữ hồ sơ nhất quán với số tiền báo cáo là tiền boa cho các mục đích của Sở Thuế vụ Liên bang (IRS), số tiền đó được coi là không bắt buộc và không phải chịu thuế. Khi nhà bán lẻ không lưu giữ những hồ sơ đó, giả định này không áp dụng và số tiền này có thể là bắt buộc và được tính vào tổng các khoản nhận được phải chịu thuế.

Nếu chủ lao động chiếm dụng tiền thưởng dành cho nhân viên, số tiền này sẽ được tính vào tổng các khoản nhận được phải chịu thuế của nhà bán lẻ.

Phí Bắt buộc

Tiền boa, tiền thưởng và phí dịch vụ bắt buộc

Đối với các giao dịch bắt đầu vào và sau ngày 1 tháng 1 năm 2015, khi hồ sơ của nhà bán lẻ phản ánh số tiền bắt buộc phải báo cáo cho IRS dưới dạng tiền lương không phải tiền boa, số tiền này được coi là bắt buộc và được bao gồm trong tổng các khoản nhận được phải chịu thuế.

Khi nhà bán lẻ không lưu giữ hồ sơ nhằm mục đích báo cáo số tiền cho IRS, số tiền được thương lượng giữa nhà bán lẻ và khách hàng trước bữa ăn, đồ ăn hoặc thức uống hoặc một sự kiện bao gồm bữa ăn, đồ ăn hoặc thức uống sẽ được coi là bắt buộc.

Số tiền này cũng sẽ được coi là bắt buộc khi thực đơn, tờ rơi, tờ quảng cáo hoặc tài liệu khác có chứa lời thông báo được in ra (printed statements) cho khách hàng biết rằng tiền boa, tiền thưởng hoặc phí dịch vụ sẽ hoặc có thể được cộng thêm vào hóa đơn. Ví dụ về các lời thông báo được in ra bao gồm:

 • "Sẽ cộng thêm một khoản tiền thưởng (hoặc phí dịch vụ) 18% đối với các nhóm từ 8 người trở lên."
 • “Tiền thưởng gợi ý 15%,” được ghi thành từng khoản trên hóa đơn hoặc hóa đơn được xuất trình cho khách hàng của quý vị.
 • "Sẽ cộng thêm một khoản tiền thưởng tự nguyện 15% đối với các nhóm từ 8 người trở lên."

Khi thực đơn, tờ rơi, tờ quảng cáo hoặc tài liệu khác có chứa các lời thông báo được in ra như vậy thì số tiền tự động được cộng thêm vào hóa đơn dưới dạng khoản phí bắt buộc và phải chịu thuế. Một số tiền được coi là tự động được cộng thêm vào khi nhà bán lẻ cộng thêm số tiền vào hóa đơn mà không trao đổi trước với khách hàng sau khi phục vụ bữa ăn.

Số tiền quý vị thêm dưới dạng tiền boa vào hóa đơn quý vị xuất trình cho khách hàng được cho là thuộc diện bắt buộc. Lời thông báo trên hóa đơn rằng số tiền được gợi ý, không bắt buộc hoặc có thể được khách hàng của quý vị tăng, giảm hoặc loại bỏ không làm thay đổi tính chất bắt buộc của khoản phí. Quý vị có thể khiếu nại điều giả định này bằng cách sử dụng bằng chứng tài liệu được lưu giữ trong hồ sơ của quý vị cho thấy rằng khách hàng của quý vị đã yêu cầu và cho phép cộng thêm tiền thưởng vào hóa đơn một cách cụ thể.

Ví dụ về bằng chứng tài liệu có thể được sử dụng để khiếu nại điều giả định này bao gồm:

 1. Phiếu tính tiền gửi cho khách (guest check) được xuất trình cho khách hàng có ghi số tiền hoàn thuế bán hàng và số liệu tính toán, không có "tiền boa" hoặc để trống phần "tiền boa" và một giấy tờ riêng, chẳng hạn như biên nhận thẻ tín dụng, để nhà bán lẻ thêm hoặc ghi số tiền được yêu cầu.
 2. Các khoản nhận được và thanh toán của khách cho thấy tỷ lệ phần trăm số tiền do các nhóm lớn thanh toán khác với tỷ lệ phần trăm ghi trên thực đơn, tờ rơi, tờ quảng cáo hoặc các tài liệu được in ra khác.
 3. Văn bản chính sách của nhà bán lẻ nêu rõ rằng nhân viên phải nhận được xác nhận từ khách hàng trước khi thêm số tiền cùng với bằng chứng bổ sung có thể kiểm chứng cho thấy chính sách đã được thực thi. Bản thân chính sách này không phải là tài liệu đầy đủ để chứng minh rằng khách hàng đã yêu cầu và cho phép thêm số tiền vào hóa đơn mà không có bằng chứng xác minh bổ sung như vậy.

Vui lòng giữ lại phiếu tính tiền gửi cho khách và mọi giấy tờ riêng biệt bổ sung để chứng minh rằng việc thanh toán tiền boa, tiền thưởng hoặc phí dịch vụ là không bắt buộc. Quý vị cũng phải lưu giữ các hồ sơ khác theo yêu cầu của Quy định 1698, Hồ sơ.

Các chủ lao động không được phép thu, lấy hoặc nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào hoặc một phần tiền thưởng đó do khách hàng trả, đưa cho hoặc để lại cho nhân viên hoặc khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào từ tiền lương phải trả của nhân viên do có khoản tiền thưởng đó, hoặc yêu cầu nhân viên chấp nhận số tiền hoặc bất kỳ phần nào trong số đó của khoản tiền thưởng đó như một phần tiền lương mà chủ lao động phải trả cho nhân viên, như được quy định trong Bộ luật Lao động mục 351. Nếu vi phạm quy định cấm này, bất kỳ số tiền nào mà chủ lao động nhận được sẽ được coi là một phần trong tổng các khoản nhận được của chủ lao động và phải chịu thuế.

Phí Dịch vụ

Phí dịch vụ không liên quan

Thuế không áp dụng cho các khoản phí được nêu riêng đối với các dịch vụ không liên quan đến cung cấp và phục vụ bữa ăn, đồ ăn hoặc thức uống, chẳng hạn như khoản đãi không bắt buộc hoặc bất kỳ nhân viên nào không trực tiếp tham gia chuẩn bị, cung cấp hoặc phục vụ bữa ăn, đồ ăn hoặc thức uống. Ví dụ:

 1. Nhân viên giữ đồ (áo khoác)
 2. Nhân viên giữ xe
 3. Nhân viên bảo vệ

Lời khuyên tổng hợp về các dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế

Nếu hợp đồng của quý vị yêu cầu khách hàng trả một khoản tiền boa một lần cùng với các khoản phí khác, thuế sẽ áp dụng cho tất cả các khoản phí liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và phục vụ bữa ăn. Nhưng nếu quý vị chia tiền boa cho những nhân viên chuẩn bị và phục vụ đồ ăn cũng như những người làm dịch vụ đậu xe thì phần trả cho nhân viên trông giữ xe sẽ không phải chịu thuế. Hóa đơn và hồ sơ kinh doanh của quý vị phải ghi rõ tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cụ thể được trả cho từng loại nhân viên và dịch vụ được cung cấp.

Phí dịch vụ không bắt buộc liên quan đến giao dịch bán hàng không chịu thuế có thể được tách biệt bằng cách:

 1. Liệt kê riêng các khoản phí chịu thuế trên hóa đơn
 2. Ghi riêng thuế bán hàng
 3. Lưu giữ hồ sơ riêng các khoản phí chịu thuế và không chịu thuế

Phí phục vụ

Phí phục vụ sẽ phải chịu thuế nếu việc này cho phép khách hàng của quý vị tiêu thụ đồ ăn hoặc thức uống được phục vụ tại cơ sở mà không phải trả thêm tiền. Nguyên tắc này áp dụng ngay cả khi khách hàng không tiêu thụ bất kỳ đồ ăn hoặc thức uống nào hoặc nếu giá trị của đồ ăn hoặc thức uống đó thấp hơn phí phục vụ. Phí phục vụ riêng chỉ dành cho việc vào cửa thì không phải chịu thuế.

Phí mở nút chai

Phí mở và phục vụ thức uống do khách hàng cung cấp thường phải chịu thuế.

Phụ phí sức khoẻ

Theo luật, các nhà hàng ở Thành phố San Francisco có quyền lựa chọn tăng giá hoặc tính thêm chi phí “phụ phí sức khỏe” cho mỗi hóa đơn bữa ăn để trang trải phần bảo hiểm y tế của chủ sở hữu mà họ cung cấp cho nhân viên của mình. Mặc dù thực tế đây là quy định của chính quyền nhưng CDTFA lại hiểu đó là việc tăng giá bữa ăn và do vậy phần đó phải chịu thuế bán hàng California.

Thông tin Bổ sung

Tìm hiểu thêm thông tin

Quý vị có thể xin cung cấp các quy định, ấn phẩm và thông tin bổ sung của CDTFA bằng cách gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (TTY:711).

Quy định

 • 1603 Giao dịch Bán Sản phẩm Thực phẩm Chịu thuế
 • 1698 Hồ sơ

Ấn phẩm

 • 22 Ngành Kinh doanh Nhà hàng, Ẩm thực, Thức uống