Ấn phẩm 108, Phí Nhân công

Tháng 9 năm 2018

Phí Nhân công Nói chung

Phí Nhân công

Nhiều người bán hàng cho rằng phí nhân công thường được miễn thuế. Tuy nhiên, ở California có nhiều loại phí nhân công phải chịu thuế. Thuế áp dụng cho các khoản phí sản xuất, chế tác hoặc xử lý động sản cá nhân thực hữu cho khách hàng của quý vị. Nói chung, nếu quý vị làm công việc lao động phải chịu thuế ở California, quý vị phải có giấy phép bán hàng, báo cáo và nộp thuế đánh trên giao dịch bán hàng chịu thuế của mình.

Quý vị có thể đăng ký bằng cách lựa chọn Đăng ký, rồi sau đó chọn Đăng ký Hoạt động hoặc Địa điểm Kinh doanh Mới. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tiếp tại bất kỳ văn phòng nào của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp theo số 1-800-400-7115 (TTY:711).

Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho nhân công khi quý vị thực hiện công việc đối với nhà cửa, tòa nhà và các bất động sản khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ấn phẩm 9, Xây dựng và Nhà thầu Xây dựng hoặc Quy định 1521, Nhà thầu Xây dựng, quý vị cũng có thể nhận được bằng cách gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (TTY:711).

Xin lưu ý: Ấn phẩm này tóm tắt luật và các quy định hiện hành có hiệu lực khi ấn phẩm được soạn thảo, như ghi trên đây. Tuy nhiên, những thay đổi về luật hoặc về các quy định có thể đã xảy ra kể từ thời điểm đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung trong ấn phẩm này và luật, các quyết định sẽ được đưa ra căn cứ theo luật, chứ không phải theo ấn phẩm này.

Nhân công Chịu thuế

Nhân công chế tác (fabrication) thường phải chịu thuế

Chế tác được coi là công việc được thực hiện để tạo ra, sản xuất, xử lý hoặc lắp ráp một sản phẩm. Việc thay đổi một vật phẩm hoặc hệ thống trong một giao dịch bán hàng cũng được coi là chế tác. Phí nhân công chế tác thường phải chịu thuế, cho dù quý vị chia phí nhân công của mình thành khoản mục riêng (itemize) hay tính gộp (include) chúng vào giá sản phẩm. Điều này đúng cho dù quý vị hay khách hàng của quý vị cung cấp nguyên vật liệu để thực hiện công việc.

Ví dụ về nhân công chế tác bao gồm:

 • Sản xuất một hạng mục máy móc mới.
 • Định kích thước và khắc chiếc nhẫn mới mà quý vị sắp bán cho khách hàng.
 • Chỉnh sửa khuôn cắt của khách hàng để tạo ra một vật phẩm mới và khác biệt.
 • Cắt kim loại hoặc gỗ do khách hàng cung cấp.
 • Lắp ráp bộ dụng cụ nướng barbecue mới hoặc lắp ráp từng bộ phận cho xe đạp mới của khách hàng.
 • Chỉnh sửa bộ đồ mới để phù hợp hơn với người mua (trừ khi quý vị được coi là cơ sở giặt ủi hoặc nhuộm quần áo [xem bên dưới]).

Việc chỉnh sửa các vật phẩm mới bao gồm mọi công việc được thực hiện đối với các vật phẩm mới thuộc dạng động sản cá nhân thực hữu (hàng hóa) để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng. Công việc của quý vị có thể liên quan đến việc thêm hoặc bớt vật liệu khỏi vật phẩm, sắp xếp lại, tạo lại kiểu dáng hoặc chỉnh sửa vật phẩm. Những chỉnh sửa như vậy sẽ dẫn đến việc tạo ra hoặc sản xuất ra một vật phẩm mới hoặc là một bước trong quá trình tạo ra hoặc sản xuất ra một vật phẩm mới cho khách hàng của quý vị và các khoản phí cho nhân công đó sẽ phải chịu thuế.

Vui lòng xem Quy định 1506, Doanh nghiệp Dịch vụ khácấn phẩm 125, Cơ sở Giặt khô, để biết thông tin liên quan đến các cơ sở giặt ủi hoặc nhuộm quần áo. Nếu một cơ sở không được coi là cơ sở giặt ủi hoặc nhuộm quần áo như được mô tả trong Quy định 1506, Doanh nghiệp Dịch vụ khác, thì cơ đó sẽ chịu thuế đối với khoản phí chỉnh sửa quần áo như được giải thích trong Quy định 1524, Nhà Sản xuất Tài sản Cá nhân.

Cải tạo và tân trang các bộ phận

Việc áp dụng thuế đối với chi phí cải tạo và tân trang một bộ phận sẽ phụ thuộc vào việc liệu quý vị có:

 • Trả lại cho khách hàng bộ phận y như đã mang đến để sửa chữa, hay
 • Thay thế một bộ phận khác.

Nếu quý vị sửa chữa và trả lại bộ phận ban đầu cho khách hàng, thuế thường chỉ áp dụng cho khoản phí đối với các bộ phận và vật liệu được cung cấp khi cải tạo hoặc sửa chữa bộ phận đó. Nhân công sửa chữa không phải chịu thuế. Ví dụ: quý vị tính phí $2,800 cho việc tân trang một hộp số (transmission): $2,000 cho các bộ phận và $800 cho nhân công sửa chữa. Thuế sẽ áp dụng đối với khoản phí $2,000 cho các phụ tùng.

Nếu một bộ phận khác được trả lại cho khách hàng, quý vị được coi là nhà bán lẻ bộ phận được tân trang và thuế sẽ được áp dụng cho toàn bộ khoản phí. Sử dụng ví dụ ở trên, thuế bán hàng sẽ được áp dụng cho toàn bộ khoản phí $2,800 nếu hộp số đó được trả lại cho khách hàng không phải là hộp số được mang đi sửa chữa. Nếu khoản tín thuế cho khoản phí cốt lõi được áp dụng, quý vị nên trừ khoản tín thuế cho khoản phí cốt lõi vào số tiền $2,800 trước khi tính thuế bán hàng.

Để biết thêm thông tin về phí nhân công, vui lòng xem Quy định 1546, Lắp đặt, Sửa chữa, Cải tạo Nói chungấn phẩm 25, Gara Sửa chữa Ô tô và Trạm Dịch vụ.

Dịch vụ liên quan đến giao dịch bán hàng chịu thuế

Các khoản phí dịch vụ liên quan đến giao dịch bán hàng chịu thuế của quý vị thường phải chịu thuế. Điều này đúng cho dù quý vị chia các khoản phí đó thành khoản mục riêng hay tính gộp chúng vào giá sản phẩm. Ví dụ: giả sử giao dịch bán chương trình máy vi tính chịu thuế của quý vị bao gồm 20 giờ đào tạo và khách hàng không thể mua chương trình nếu không mua dịch vụ đào tạo. Hoạt động đào tạo sẽ bị đánh thuế trong giao dịch bán hàng cho dù quý vị kê một khoản phí riêng cho hoạt động đó trên hóa đơn hay tính gộp một khoản tiền chung cho chương trình này và hoạt động đào tạo.

Một ví dụ khác về phí dịch vụ chịu thuế là "phí chuyến đi" mà quý vị thực hiện liên quan đến việc bán hàng chịu thuế. Xin lưu ý rằng nếu hóa đơn của quý vị tính gộp các khoản phí chịu thuế và không chịu thuế cùng với phí dịch vụ được chia thành khoản mục riêng thì một phần phí dịch vụ đó có thể không phải chịu thuế. Để được trợ giúp xác định cách thức áp dụng thuế đối với các khoản phí của thợ khóa, vui lòng xem ấn phẩm 62, Thợ khóa.

Các khoản Phí Không Chịu thuế

Phí nhân công hoặc dịch vụ liên quan đến giao dịch bán hàng không chịu thuế sẽ không phải đóng thuế

Thuế không áp dụng đối với nhân công hoặc dịch vụ liên quan đến giao dịch bán hàng không chịu thuế, bao gồm cả bán hàng để bán lại. Ví dụ: nếu quý vị thiết kế và lắp dựng một bộ máy vi tính theo yêu cầu cho một nhà bán lẻ để người này sẽ bán nó trong một cửa hàng máy vi tính thì các khoản phí của quý vị không phải chịu thuế — miễn là quý vị có được chứng chỉ bán lại được điền đầy đủ thông tin và kịp thời từ nhà bán lẻ.

Các loại nhân công sửa chữa không chịu thuế

Thuế thường không áp dụng đối với các khoản phí được chia thành khoản mục riêng cho nhân công sửa chữa. Nhân công sửa chữa là công việc được thực hiện đối với một sản phẩm để sửa chữa hoặc khôi phục nó về mục đích sử dụng đã định. Ví dụ như các trường hợp sau:

 • Thay máy bơm nước hỏng trên xe cũ của khách hàng
 • Thay ổ cứng trên máy vi tính đã qua sử dụng
 • Khôi phục bức tranh bị hư hại
 • Chỉnh sửa bộ đồ đã qua sử dụng của khách hàng để vừa vặn hơn

Bộ phận

Là Nhà Bán lẻ
Nếu giá trị bán lẻ của các bộ phận và nguyên vật liệu được cung cấp liên quan đến công việc sửa chữa lớn hơn mười phần trăm tổng khoản phí hoặc nếu người sửa chữa tính phí riêng cho tài sản đó, thì người sửa chữa là nhà bán lẻ và thuế sẽ được áp dụng cho giá bán lẻ hợp lý của tài sản đó.

Nếu giá trị bán lẻ của các bộ phận và nguyên vật liệu được cung cấp liên quan đến công việc sửa chữa lớn hơn mười phần trăm tổng khoản phí, thì người sửa chữa phải kê tách biệt trên hóa đơn gửi cho khách hàng và trong hồ sơ của mình giá bán lẻ hợp lý của các bộ phận và nguyên vật liệu được cung cấp và các chi phí cho nhân công sửa chữa hoặc lắp đặt hoặc các dịch vụ khác được thực hiện, có tính thuế bán các bộ phận và nguyên vật liệu đó. "Tổng phí" có nghĩa là tổng giá trị bán lẻ của các bộ phận và nguyên vật liệu được cung cấp hoặc sử dụng để sửa chữa, phí lắp đặt và phí nhân công sửa chữa hoặc các dịch vụ khác được thực hiện trong quá trình sửa chữa, bao gồm cả khoản phí cho việc sửa chữa tại nhà máy hoặc xử lý tại chỗ, tháo dỡ và lắp ráp lại. Tổng phí không bao gồm khoản phí lấy hàng hoặc giao hàng.

Là Người Tiêu dùng
Nếu giá trị bán lẻ của các bộ phận và nguyên vật liệu được cung cấp liên quan đến công việc sửa chữa nhỏ hơn mười phần trăm tổng khoản phí và nếu không tính phí riêng cho tài sản đó, thì người sửa chữa là người tiêu dùng tài sản đó và thuế sẽ được áp dụng cho giao dịch bán tài sản đó cho người sửa chữa.

Với tư cách là người tiêu dùng, khi mua các bộ phận hoặc nguyên vật liệu, quý vị không được cung cấp chứng chỉ bán lại cho nhà cung cấp của quý vị. Nhà cung cấp phải thu thuế bán hàng khi quý vị mua hàng. Nếu các vật phẩm được mua từ một nhà bán lẻ bên ngoài tiểu bang không tính thuế sử dụng California hoặc nếu quý vị mua các vật phẩm để bán lại mà không phải chịu thuế và sau đó sử dụng các vật phẩm đó để sửa chữa, thì chi phí mua hàng phải được báo cáo trên tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng của quý vị, trong phần Giao dịch Mua hàng phải Chịu Thuế Sử dụng.

Lắp đặt. Thuế bán hàng thường không áp dụng cho khoản phí nhân công lắp đặt. Ví dụ: thuế sẽ không áp dụng đối với các khoản phí được chia thành khoản mục riêng cho việc lắp đặt hệ thống âm thanh nổi trên ô tô đã qua sử dụng. Xin lưu ý rằng trên thực tế có thể khó phân biệt được sự khác biệt giữa việc lắp đặt không chịu thuế và việc chế tác chịu thuế. Để biết thông tin về nhân công chế tác, vui lòng xem Nhân công Chịu thuế.

Thông tin Bổ sung

Để giúp quý vị tìm hiểu cách thức áp dụng thuế đối với khoản phí nhân công của chính mình, quý vị có thể muốn tham khảo một trong các quy định được liệt kê bên dưới hoặc một trong các ấn phẩm của chúng tôi dành riêng cho ngành cụ thể. Quý vị có thể dễ dàng tải xuống các ấn phẩmquy định hoặc đặt xin từ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (TTY:711).

Ấn phẩm

Quy định