Ấn phẩm 100, Phí Vận chuyển và Giao hàng

Tháng 12 năm 2017

Hóa đơn và Hồ sơ

Thuế bán hàng California có thể áp dụng cho các khoản phí giao hàng, vận chuyển và xử lý. Để giúp quý vị áp dụng thuế đúng cách trong doanh nghiệp của mình, chúng tôi đã soạn thảo hướng dẫn tham khảo nhanh (xem Áp dụng Thuế Bán hàng). Hướng dẫn này trình bày ví dụ về các tình huống và phí vận chuyển phổ biến, đồng thời giải thích cách áp dụng thuế bán hàng trong từng tình huống. Quý vị hãy nhớ đọc các lưu ý và ngoại lệ trong biểu đồ ("hàng chữ nhỏ") và nhớ rằng giao dịch bán hàng cụ thể của quý vị có thể áp dụng nhiều điều kiện. Vui lòng xem xét các thông tin cơ bản sau đây trước khi quý vị xem lại hướng dẫn tham khảo nhanh.

Hãy bảo đảm rằng hóa đơn của quý vị rõ ràng

Hãy bảo đảm rằng hóa đơn và biên lai của quý vị sử dụng các từ ngữ cụ thể để mô tả các khoản phí liên quan đến giao hàng. Nếu quý vị tính phí vận chuyển, mà khoản phí này có thể không phải chịu thuế, hãy sử dụng các từ ngữ như vận chuyển, giao hàng, cước phí hoặc bưu phí. Nếu quý vị đang tính phí xử lý, mà khoản phí này phải chịu thuế, hãy bảo đảm sử dụng từ ngữ đó trên hóa đơn của quý vị. Điều này sẽ giúp quý vị xác định cách áp dụng thuế và giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn với khách hàng của quý vị. Điều này cũng sẽ giúp dễ dàng hơn cho các bên nếu chúng tôi kiểm toán hồ sơ của quý vị.

Lưu giữ hồ sơ cẩn thận

Điều quan trọng là phải lưu giữ hồ sơ cẩn thận để ghi lại đầy đủ chi phí vận chuyển của quý vị. Các dạng chứng từ được chấp nhận gồm:

 • Vận đơn
 • Hóa đơn cước vận chuyển
 • Biên lai chuyển phát nhanh hoặc hóa đơn của công ty chuyển phát nhanh
 • Biên lai bưu kiện hoặc hồ sơ gửi hàng
 • Hóa đơn bán hàng thể hiện phí vận chuyển và chỉ dẫn vận chuyển
 • Biên lai giao hàng và chứng từ chi phí chứng minh cho chi phí giao hàng của quý vị
 • Thư từ thể hiện yêu cầu và hoàn thành việc giao hàng
 • Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu

Xin lưu ý: Nếu quý vị không lưu giữ hồ sơ thể hiện chi phí thực tế của một lần giao hàng riêng lẻ, thuế sẽ áp dụng cho toàn bộ phí giao hàng của quý vị nếu khoản phí đó được thực hiện liên quan đến một giao dịch bán hàng chịu thuế.

Quý vị hãy cẩn thận khi hoàn tất tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng

Quý vị phải báo cáo tổng doanh số bán hàng của mình trong kỳ báo cáo trên tờ khai thuế bán hàng và thuế sử dụng. Nếu tổng doanh số bán hàng của quý vị bao gồm phí giao hàng không chịu thuế, quý vị cần khấu trừ số tiền đó trên dòng khấu trừ "Khác". Nếu quý vị không khấu trừ, quý vị sẽ phải nộp nhiều tiền thuế hơn số tiền quý vị nợ.

Xin lưu ý: Ấn phẩm này tóm tắt luật và các quy định hiện hành có hiệu lực khi ấn phẩm được soạn thảo, như ghi trên đây. Tuy nhiên, những thay đổi về luật hoặc về các quy định có thể đã xảy ra kể từ thời điểm đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa nội dung trong ấn phẩm này và luật, các quyết định sẽ được đưa ra căn cứ theo luật, chứ không phải theo ấn phẩm này.

Áp dụng Thuế Bán hàng

Áp dụng Thuế Bán hàng cho các Khoản Phí Liên quan đến Giao hàng

Điều kiện bán hàng hoặc loại phí giao hàng Các lưu ý và ngoại lệ
Giao dịch bán hàng không phải là một giao dịch chịu thuế. Các khoản phí liên quan không phải chịu thuế.
Giao dịch bán hàng là một giao dịch chịu thuế. Các khoản phí liên quan đến giao hàng có thể không chịu thuế, chịu thuế một phần hoặc chịu thuế toàn bộ. Xem phần còn lại của khung bảng.

Phí liên quan đến giao hàng không phải chịu thuế khi:

Điều kiện bán hàng hoặc loại phí giao hàng Các lưu ý và ngoại lệ

Tất cả các điều kiện này phải được áp dụng:

 • Quý vị gửi hàng trực tiếp cho người mua thông qua phương tiện vận chuyển công cộng, hãng vận chuyển theo hợp đồng hoặc US Mail (Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ);
 • Hóa đơn của quý vị liệt kê rõ ràng việc giao hàng, vận chuyển, cước phí hoặc bưu phí dưới dạng một khoản phí riêng;
 • Khoản phí này không nhiều hơn chi phí thực tế quý vị phải trả cho việc giao hàng cho khách hàng.
 1. Ngoại lệ: Khoản phí sẽ phải chịu thuế nếu quý vị không lưu giữ hồ sơ thể hiện chi phí giao hàng thực tế (xem Hóa đơn và Hồ sơ).
 2. Nếu số tiền thuế được tính cho giao dịch bán hàng dựa trên giá thành của mặt hàng đó cộng với phí giao hàng không chịu thuế, thì quý vị phải hoàn lại số tiền thuế đã thu khi giao hàng hoặc nộp số tiền đó cho CDTFA.
 3. Xem các phần nói về phí “xử lý” (handling).

Phí liên quan đến giao hàng phải chịu thuế một phần khi (chỉ đối với giao dịch bán hàng chịu thuế):

Điều kiện bán hàng hoặc loại phí giao hàng Các lưu ý và ngoại lệ
Việc giao hàng đáp ứng các điều kiện trong khung bảng bên trên, ngoại trừ: khoản phí giao hàng mà quý vị tính cho khách hàng nhiều hơn chi phí vận chuyển thực tế của quý vị. Phần phí giao hàng nhiều hơn chi phí giao hàng thực tế sẽ phải chịu thuế.
Xin lưu ý: Hồ sơ của quý vị phải thể hiện chi phí giao hàng thực tế của quý vị. Phí giao hàng phải được ghi riêng trên hóa đơn.
Quý vị tính một khoản phí kết hợp cho "vận chuyển và xử lý" hoặc "bưu phí và xử lý." Xử lý phần phí chịu thuế; phần vận chuyển có thể phải chịu thuế — xem các tiêu chí khác trong khung bảng này.

Phí liên quan đến giao hàng sẽ phải chịu thuế khi (chỉ đối với giao dịch bán hàng chịu thuế):

Điều kiện bán hàng hoặc loại phí giao hàng Các lưu ý và ngoại lệ
Quý vị không lưu giữ hồ sơ thể hiện chi phí thực tế của việc giao hàng. Nhiều doanh nghiệp tính phí vận chuyển tiêu chuẩn và không theo dõi chi phí các lần giao hàng riêng lẻ.
Quý vị giao hàng bằng chính phương tiện của mình. Ngoại lệ: Có thể không phải chịu thuế nếu quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho người mua trước khi giao hàng. Đây là điều không phổ biến — hãy liên lạc với CDTFA.
Quý vị tính một khoản phí được nêu riêng cho phụ phí nhiên liệu hoặc "xử lý", v.v. Các khoản phí được nêu riêng, ngoài phí vận chuyển thực tế, thường phải chịu thuế. Xem phần trên về một khoản phí "vận chuyển và xử lý."
Quý vị bao gồm phí giao hàng trong đơn giá của mặt hàng đã bán. Mục nhập hóa đơn mẫu: "$6.50 mỗi kiện, bao gồm cả phí giao hàng."
Khoản phí quý vị tính cho khách hàng thể hiện chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm kinh doanh của quý vị ("cước phí vận chuyển nhận hàng đến"). "Cước phí vận chuyển nhận hàng đến" ("freight-in") khác với "cước phí vận chuyển giao hàng đi" ("freight-out"). Nếu quý vị lập hóa đơn cho khách hàng về cước phí vận chuyển nhận hàng đến thì khoản phí này sẽ phải chịu thuế. Cước phí vận chuyển giao hàng đi có thể phải chịu thuế. Xem các tiêu chí khác trong khung bảng này.
Quý vị bán hàng với giá đã bao gồm phí giao hàng (thỏa thuận bán hàng nêu rõ rằng phí giao hàng được bao gồm trong giá, cho dù phí giao hàng được liệt kê riêng, được bao gồm trong chi phí mỗi mặt hàng hay được liệt kê dưới dạng "đã trả trước cước phí" (freight prepaid). Ngoại lệ: Phí giao hàng có thể không phải chịu thuế nếu quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho người mua trước khi giao hàng. Đây là điều không phổ biến — hãy liên lạc với CDTFA để biết thông tin.